DOLAR33.02%0.17
EURO35.93%0.52
Eur/Usd1.07%0
Gram Altın2411.43%0.42
canli-yayin
logo

Yeni müfredatta matematik konuları sil baştan: İşte kaldırılan ve eklenen konular

Yeni müfredat, MEB'in kamuoyu görüşünden geçtikten sonra Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in onayından geçti. 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıcından itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan itibaren kademeli olarak uygulanacak. Matematik ve fen derslerinde günlük hayatla bağlantılı becerilere vurgu yapılıyor. Yeni müfredatta matematik dersinde hangi konular değişti, matematik dersi seçmeli mi olacak ve hangi değişiklikler yapıldı? İşte ayrıntılar...

Giriş: 24.06.2024 12:48

Güncelleme: 24.06.2024 17:03

yeni-mufredatta-matematik-konulari-sil-bastan-iste-kaldirilan-ve-eklenen-konular-img

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2017'den bu yana en kapsamlı müfredat değişikliğini tamamladı. Yeni müfredatta ders içerikleri yüzde 35 oranında seyreltilerek sadeleştirildi. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıftan itibaren eylül ayında yeni müfredat uygulanacak; diğer sınıflarda ise kademeli geçiş yapılacak. Ders sürelerinde herhangi bir değişiklik olmayacak, ancak dersler daha anlaşılır bir yapıya kavuşturulacak.

YENİ MÜFREDATTA MATEMATİK DERSLERİ NASIL OLACAK?

Yeni müfredatta matematik dersleri neredeyse tüm sınıflarda sadeleştirildi ve bazı konular bir üst sınıfa kaydırıldı. Matematik öğretiminde vurgulanan beş alan becerisi şunlardır: matematiksel muhakeme, matematiksel problem çözme, matematiksel temsil, veri ile çalışma ve veriye dayalı karar verme, matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma. Bu yaklaşımla matematiğin ezberden uzak, günlük hayatla iç içe işlenmesi amaçlanıyor.

YENİ MÜFREDAT MATEMATİK İÇERİĞİ NASIL?

Yeni müfredatta yer verilen 5 matematik alan becerisi, "matematiksel muhakeme", "matematiksel problem çözme", "matematiksel temsil", "veri ile çalışma" ve "veriye dayalı karar verme", "matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma" olarak planlandı.

Matematik dersi öğretim programları hazırlık sürecinde ilkokul, ortaokul ve lise komisyonları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül yapısı gereğince birlikte çalıştı.

Öncelikle "sayılar", "geometri" ve "istatistik ve olasılık" konularının ilkokuldan liseye kadar ilişkisel ve tutarlı bir biçimde nasıl yerleştirilmesi gerektiğine odaklanıldı. Sonrasında komisyonlar yatayda çalışarak düzeyin matematik öğrenme hedeflerine ilişkin içerikleri belirledi ve bu içeriklere ilişkin tema düzenlerini oluşturdu.

Bu sayede, örneğin ortaokul matematik dersi öğretim programında işlemsel yönüyle öğrencileri zorlayıcı içerikler ortaöğretime taşındı ve bu sayede ortaokul düzeyinde daha kavramsal ilişkilere yer verildi, disiplinler arası ilişkileri destekleyecek içerik ve yaklaşımlar daha çok ön planda tutuldu.

İLKOKUL MATEMATİK MÜFREDATI NASIL?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yeni hazırlanan ilkokul matematik müfredatında, öğrenme hedefleri tahmin, zihinden işlem ve prosedür şeklinde devam eden öğrencinin matematiksel muhakeme gücünü ve düşünme becerilerini öğretme-öğrenme uygulamalarını öne çıkaran bir aşamayla verildi.

Daha önceki programlarda ayrı ele alınan 4 işlemden, toplama çıkarma bir arada toplamsal durumu vermek; çarpma ve bölme bir arada çarpımsal durumu vermek için ilişkisel olarak verildi.

Mevcut öğretim programında sezgisel karşılaştırma toplama ve çıkarma işleminden sonra verilirken yeni öğretim programında sezgisel karşılaştırma 4 işlemden önce verilerek öğrenenlerin 4 işlem becerileri ile alakalı öğrenme hedefleri arasında köprü kurmaları sağlandı.

Ayrıca yeni program çocuklardaki sayı hissi ve sayı kavramının gelişimi dikkate alınarak tasarlandı.

Yeni öğretim programının öğrenme hedefleri, ilkokul öğrencilerinin geometrik düşünce düzeylerinin görsel düzeyde olmasından dolayı buna göre yapılandırıldı.

Bu kapsamda gelişimsel süreç dikkate alınarak parça-bütün ilişkisi ön plana çıkarıldı ve öğrencilere farklı nesne modelleri ile nesnelerin geometrisinin kavratılması amaçlandı.

Öğretme öğrenme süreci daha somut bir yapıda ilerletildi ve öğrencilerin algılayabildikleri geometrik cisimlerden yola çıkılarak şekillerin anlamlandırılması hedeflendi.

Veriye dayalı araştırma temasında bilim ve teknolojinin de artmasından dolayı ilkokul 1. sınıftan itibaren istatistiksel araştırma sürecinin tüm adımları kullanıldı.

Olasılık konusu da çocukların bilişsel ve duyuşsal özellikleri dikkate alınarak basitten karmaşığa doğru ilkokul 4. sınıftan itibaren verilmeye başlanarak ortaokuldaki olasılık gerektiren içeriklere temel oluşturuldu.

Programda, içerik çerçevesinde yapılan sadeleştirmeler kapsamında, ilkokul 1. sınıfta öğrencilerin birinci sınıfta güçlük yaşamaları nedeniyle "kesirler, zaman, sıvı ölçme, standart ölçme araçları ile işlem süreçleri, takvim okuma" konuları 1. sınıftan kaldırılarak ikinci sınıftan itibaren verilmeye başlandı.

İlkokul 3. sınıfta Romen rakamları öğrenme hedefi olarak verilmedi, zaman ölçme ile ilgili olarak öğretme-öğrenme uygulamalarına yansıtıldı. Sütun grafiği 5. sınıfa aktarıldı, alan ölçme tamamen ilkokuldan kaldırıldı. 4. sınıftaki ışın doğru parçası düzlem konuları 5. sınıfa aktarıldı. İlkokul 1. sınıflara, şipşak (nokta sayılama) sayma, şekil örüntüleri, kodlama ve algoritma aktiviteleri eklendi. İlkokul 3. sınıflara algoritma eklendi. İlkokul 4. sınıflara, denk kesir ve günlük yaşamda karşılaşılan olasılık durumları eklendi.

Tema içerikleri ve öğrenme hedefleri öğrencilerin gelişim düzeyi dikkate alınarak, öncüllük-ardıllık, ön koşul ilişkisi gibi matematik disiplinin gerektirdiği ilkeler göz önünde bulundurularak yapılandırıldı.

ORTAOKUL MATEMATİK MÜFREDATI NASIL? HANGİ KONULAR VAR, DERSLER NASIL OLACAK?

Ortaokul matematik dersi öğretim programı geliştirilirken, parçalanmış kazanım yapısından çıkılarak bütüncül bir içerik yapısına geçildi, başta matematik alan becerileri olmak üzere bütünleşik beceriler, değer, okuryazarlık, eğilim, sosyal-duygusal beceriler odaklı bir program anlayışı benimsendi.

Program, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verebilme üst düzey becerilerinin gelişimini de destekleyecek şekilde tasarlandı.

Bu bağlamda programda işlemsel yönüyle öğrencileri zorlayıcı içerikler ortaöğretime taşındı, disiplinler arası ilişkileri destekleyecek içerik ve yaklaşımlar ön planda tutuldu. Örneğin, köklü ifadelerle işlemler ortaöğretime taşındı fakat köklü ifadeler bağlamında gerçek sayılar kümesinin anlamlandırılmasına ortaokulda önem verildi. Lisede büyük öneme sahip olan fonksiyon kavramına doğru ve doğrusal oran kavramlarının bir devamı niteliğinde 8. sınıftan itibaren yer verilmeye başlandı.

Matematiksel kavramlar ilişkilendirilerek hemen her sınıf düzeyinde araç ve teknolojiden yararlanıldı; veri biliminin ve veri ile çalışma becerisinin gerçek yaşamda, bilim ve teknolojide artan öneminden ötürü, istatistik ve olasılık konularına daha fazla ağırlık verildi.

Dijital çağın gereksinimleri doğrultusunda, öğrencilerin algoritmik düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla matematiksel içeriklerle ilişkili algoritma konusu da programa eklendi.

LİSE MATEMATİK MÜFREDATI NASIL, HANGİ KONULAR VAR?

Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı, çağın bilimsel gelişmeleri ve beceri temelli program yaklaşımı doğrultusunda yeniden şekillendirildi.

Öğrenciler için işlemsel yükü fazla olan, anlamlı öğrenmelere hizmet etmeyen ve programın genel amaçları doğrultusunda ortaöğretim düzeyinde ihtiyaç duyulmayan içerikler gözden geçirildi, bazıları çıkarılarak yerine yenileri eklendi.

Bu bağlamda, matematik ve algoritma-bilişim ilişkisi ilk defa bu programda, matematik öğrenme ve öğretme süreçlerine hizmet edecek şekilde kurgulandı.

İstatistik konuları "veri ile çalışma ve veriye dayalı karar verme becerisi" bağlamında yeniden ele alındı ve programdaki yeri önemli oranda artırıldı.

Sayılar, cebir ve fonksiyonlarla ilgili konular, fonksiyonlar merkeze alınarak yeniden tasarlandı. Disiplinler arası bağlamda fonksiyonların değişimleri inceleme ve problem çözme aracı olma boyutları ön planda tutuldu.

Soyut, sembolik ve işlem odaklı bir şekilde ele alınan kümeler ve mantık konuları diğer konulara entegre edilerek yeniden yapılandırıldı. Kümelerle ilgili işlemlerin yanı sıra mantık bağlaçları ve niceleyicilerin matematiksel dil ve sembolizm içindeki yeri ve öneminin fark edilip etkin şekilde kullanımı ile öğrencilerin matematiksel doğrulama ve ispat yapma becerilerinin aşamalı şekilde gelişimini sağlayacak bir program geliştirildi.

Geometride araç ve teknoloji kullanımı öne çıkarıldı, muhakeme ve problem çözme temelli dinamik bir geometri öğretimi hedeflendi.

Mevcut haliyle bir hesaplama aracından öteye geçmeyen oldukça sınırlı ve işlem odaklı şekilde sunulan integral kavramına yer verilmedi, değişimin matematiğinin temel araçları olarak limit ve türev konuları daha kapsamlı şekilde ele alındı. Türevle ilgili yorum ve çıkarımlara problem çözme odaklı bir yaklaşımla yer verildi.

YENİ MÜFREDATTA LİMİT VE TÜREV YER ALACAK MI?

İntegral kavramının programlardaki yeri süregelen revizyon çalışmaları ile önemli oranda daraltılmıştı ve mevcut haliyle anlamlı bir öğrenme gerçekleşmediği ve diğer ortaöğretim derslerinde de integral kavramının kullanılmadığı görüldü.

Yeni Ortaöğretim Matematik Programında nicelikler arası değişimleri incelemenin temel araçları olarak limit ve türev kavramları ön plana çıkarıldı.

Bu kavramlara beceri odaklı bir yaklaşımla önceki programlardan daha kapsamlı şekilde yer verildi. Lisede, halihazırda oldukça sınırlı ve işlem odaklı şekilde sunulan integral kavramına yer verilmedi, limit ve türev kavramları daha kapsamlı şekilde ele alındı.

Yeni programda 4 yıl boyunca değişimlerin incelenmesi odaklı bir yaklaşım ortaya konuldu. Bu yaklaşımın üniversitedeki analiz dersleri için sağlam bir temel oluşturacağı ve sonraki eğitim ve kariyer yaşantılarında ihtiyacı olacak öğrencilerin integrali de tam anlamıyla öğrenebilecekleri öngörüldü.

LGS'de yüzde 96,21 başarı: Öğrencilerin çoğu tercihlerine yerleşti

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrencilerin yüzde 96,21’i tercih ettikleri okullara yerleşti.

Giriş: 22.07.2024 12:47

lgsde-yuzde-9621-basari-ogrencilerin-cogu-tercihlerine-yerlesti-22478-img

Ümraniye’de üniversite öğrencileri için 'tercih günleri' başladı

Ümraniye Belediyesi, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih günlerini başlattı. Öğrenciler, kurulan tercih merkezinde uzman öğretmenler eşliğinde rehberlik alarak tercihlerinde destek bulacak.

Giriş: 22.07.2024 12:42

umraniyede-universite-ogrencileri-icin-tercih-gunleri-basladi-22476-img

LGS BOŞ KONTENJAN 2024 SORGULAMA: Nakil işlemleri ne zaman açılacak 2024?

LGS boş kontenjan 2024 sorgulama konusu öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı LGS sınav sonuçlarının ardından tercih sonuçları da açıklandı. Böylece öğrencilere hangi okullara yerleştiğini araştırıyor. Bazı öğrenciler de boş kontenjan sorgulaması yapıyor. Okulundan nakil isteyenler de nakil sürecini öğrenmeye çalışıyor. Nakil işlemleri ne zaman açılacak 2024?

Giriş: 22.07.2024 11:17

lgs-bos-kontenjan-2024-sorgulama-nakil-islemleri-ne-zaman-acilacak-2024-22446-img

Bakan Tekin'den LGS mesajı: Hayırlı olmasını diliyorum

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin beklediği Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Giriş: 22.07.2024 11:15

bakan-tekinden-lgs-mesaji-hayirli-olmasini-diliyorum-22445-img

LGS’de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? LGS’de kazanamadım ne yapmalıyım?

LGS’de yerleşemeyen öğrenciler tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından en yapacaklarına ilişkin araştıra içine girdiler. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlen 2024 LGS sınavının sonuçları 28 Haziran’da açıklanırken, adaylar 28 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yaptılar. LGS tercih sonuçları ise 22 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Binlerce öğrenci ilk tercihlerde yerleşirken pek çok öğrenci LGS tercih sonuçlarına göre bir liseye yerleşemedi. Ancak LGS’de kazanamayan öğrencilerin üzülmesine gerek yok zira yerleştirme süreci henüz tamamlanmış değil…

Giriş: 22.07.2024 11:14

lgsde-yerlesemeyen-ogrenciler-ne-yapacak-lgsde-kazanamadim-ne-yapmaliyim-22444-img

LGS boş kontenjanları açıklandı mı? LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak 2024?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar 2. tercihleri beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan MEB 2024-2025 yerleştirme ve tercih takviminde yer alan bilgilerde tercih sonuçları ile boş kontenjanların aynı gün açıklanacağı bilgisi yer alıyordu. MEB 22 Temmuz Pazartesi günü saat 10:00 itibariyle LGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, LGS boş kontenjanları açıklandı mı? LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak? İşte yanıtı…

Giriş: 22.07.2024 10:47

lgs-2-tercihler-ne-zaman-baslayacak-2024-lgs-bos-kontenjanlari-aciklandi-mi-22432-img

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2024! İstanbul liseleri yüzdelik dilimler başarı sıralaması

İstanbul lise taban puanları 2024 araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi’ne ilişkin sonuçları duyurdu. Böylece öğrenciler sonuc.meb.gov.tr adresinden kimlik numarası, okul numarası ve doğum tarihini doldurarak yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebiliyor. İşte İstanbul liseleri yüzdelik dilimler başarı sıralaması

Giriş: 22.07.2024 10:39

istanbul-lise-taban-puanlari-2024-istanbul-liseleri-yuzdelik-dilimler-basari-siralamasi-22430-img

LGS SORGULAMA EKRANI (22 TEMMUZ 2024)! LGS yerleştirme sonuç nasıl bakılır?

LGS sorgulama ekranı (22 Temmuz 2024) araştırılıyor. MEB tarafından düzenlenen sınavın ardından tercih sonuçları da açıklandı. İşte LGS yerleştirme sonuç nasıl bakılır? sorusunun yanıtı ve detaylar…

Giriş: 22.07.2024 10:08

lgs-sorgulama-ekrani-22-temmuz-2024-lgs-yerlestirme-sonuc-nasil-bakilir-22419-img

LGS tercih sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrenci bu anı bekliyordu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS 2024) tercih sonuçları açıklandı. İşte sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 22.07.2024 10:03

lgs-tercih-sonuclari-aciklandi-22417-img

LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak?

LGS sonuçlarının ardından milyonlarca öğrenci, LGS yerleştirme sonuçlarını merakla bekliyor. 28 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında alınan lise tercihleri bugün açıklanacak.

Giriş: 22.07.2024 08:28

lgs-tercih-sonuclari-saat-kacta-aciklanacak-22391-img

LİSE KAYIT TARİHLERİ: 2024-2025 MEB lise kayıtları ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır?

Lise kayıt tarihleri, LGS tercih sonuçları öncesinde milyonlarca öğrenci ve velinin gündemine geldi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınav sonrası birinci tercih sonuçları 22 Temmuz’da açıklanacak. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştikleri okulları değiştirmek isteyen öğrenciler, nakil süreçlerini bekleyecek. Boş kalan kontenjanlara yerleştirmeler, LGS takvimine göre 14 Ağustos’a kadar devam edecek. Yeni eğitim-öğretim dönemi ise 9 Eylül’de başlayacak. Peki, lise kayıtları ne zaman yapılacak? İşte, 2024 LGS lise kayıt tarihleri ve ayrıntılar...

Giriş: 22.07.2024 01:57

lise-kayit-tarihleri-2024-2025-meb-lise-kayitlari-ne-zaman-basliyor-ve-nasil-yapilir-22364-img

LGS BOŞ KONTENJANLAR 2024: LGS 2024 taban puanları ve boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

22 Temmuz Pazartesi günü, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 LGS tercih sonuçları adayların erişimine açılacak. Binlerce öğrenci, hangi ortaöğretim kurumuna yerleştiğini öğrenmek için heyecanla bekliyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, 2024 LGS boş kontenjanlar ve taban puanlar da belli olacak. Ayrıca, tercihine yerleşemeyen adaylar 1. ve 2. nakil tercihleri için tarihler hakkında bilgi arayışına girecek. İşte, LGS tercih sonuçları ve nakil tercihleriyle ilgili detaylar...

Giriş: 21.07.2024 23:53

lgs-bos-kontenjanlar-2024-lgs-2024-taban-puanlari-ve-bos-kontenjanlar-ne-zaman-aciklanacak-22354-img

DGS sonuçları sorgulama ekranı 2024: Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz 30 Haziran'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2024 sonuçlarının açıklanması için geri sayım devam ediyor. İki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, büyük bir merakla "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını arıyor. ÖSYM, DGS sonuç tarihini kamuoyuyla paylaştı. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, DGS sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

Giriş: 21.07.2024 22:46

dgs-sonuclari-sorgulama-ekrani-2024-dikey-gecis-sinavi-dgs-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-22346-img

KPSS tercih tarihleri: 2024 ÖSYM takvimi ile KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS Alan Bilgisi sınavının tamamlanmasının ardından adaylar, tercih sürecine odaklanmaya başladı. ÖSYM'nin yapacağı açıklamalar merakla beklenirken, sınava giren binlerce aday tercih dönemi hakkında bilgi arayışına girdi. Peki, KPSS tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte, süreçle ilgili merak edilen tüm detaylar...

Giriş: 21.07.2024 21:39

kpss-tercih-tarihleri-2024-osym-takvimi-ile-kpss-tercihleri-ne-zaman-baslayacak-22339-img

KPSS Alan Bilgisi puan hesaplama ekranı: 2024 KPSS Alan Bilgisi puan hesaplaması nasıl yapılır?

Bugün gerçekleştirilen KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ikinci oturumu sona erdi. Sınavın ardından adaylar, doğru ve yanlışlarını hesaplayarak net puanlarını öğrenmek istiyor. KPSS puan hesaplama ekranı, sınav sonuçlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan bilgilere göre, KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte, puan hesaplama sürecine dair tüm detaylar...

Giriş: 21.07.2024 20:23

kpss-alan-bilgisi-puan-hesaplama-ekrani-2024-kpss-alan-bilgisi-puan-hesaplamasi-nasil-yapilir-22331-img

KPSS sonuçları sorgulama ekranı: 2024 KPSS Alan bilgisi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen 2024 KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ardından, adaylar şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. KPSS 2024 Lisans / Üniversite B Grubu sınavının ardından gözler, ÖSYM tarafından ilan edilen sonuç takvimine çevrildi. ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS sonuçları için belirlenen tarih belli oldu. Peki, 2024 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edenler için detaylar ve sonuç tarihi...

Giriş: 21.07.2024 18:54

kpss-sonuclari-sorgulama-ekrani-2024-kpss-alan-bilgisi-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-22322-img

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SORU VE CEVAPLARI 2024: KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarları adayların erişimine açıldı

Bugün gerçekleştirilen KPSS Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü ve son oturumu, saat 12:55'te sona erdi. İşletme-Muhasebe ve İstatistik alanlarında toplam 120 sorunun yöneltildiği sınavda adaylara 160 dakika süre tanındı. Sınavın bitmesiyle birlikte gözler, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan soru ve cevaplara çevrildi. Peki, KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar...

Giriş: 21.07.2024 18:52

kpss-alan-bilgisi-sinav-soru-ve-cevaplari-2024-kpss-alan-bilgisi-soru-kitapcigi-ve-cevap-anahtarlari-adaylarin-erisimine-acildi-22320-img

meb.gov.tr LGS tercih sonuçları ekranı 2024 || LGS TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIYOR?

LGS tercih sonuçları için nefesler tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Hayalini kurduğu liseye yerleşmek isteyen öğrenciler de MEB tarafından belirtilen tarihler arasında tercihlerini yaptılar. Yaz tatilinin ortalarına gelinirken, LGS tercih sonuçları merakla beklenmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuru ile LGS tercih sonuçları saat 10:00 itibariyle açıklandı. Peki, LGS tercih sonuçlarına nereden bakılıyor? İşte MEB 2024 LGS tercih sonuçları sayfası ve konuya dair ayrıntılar…

Giriş: 21.07.2024 17:57

lgs-tercih-sonuclari-meb-sayfasi-2024-lgs-tercih-sonuclarina-nereden-bakiliyor--22313-img

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024? YKS tercihleri ayın kaçında başlayacak, kaç gün sürecek? 2024 üniversite tercih tarihleri

YKS sonuçları 16 Temmuz Salı günü açıklandı. Üç milyondan fazla aday ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından TYT, AYT ve YDT şeklinde gerçekleştirilen üniversite sınavından aldıkları puanları öğrendi. Yerleştirme puanlarının da yer aldığı sınav sonuç belgelerinin erişime açılmasıyla gözler YKS tercihlerine çevrilmişti. ÖSYM Başkanı Ersoy aynı akşam 2024 üniversite tercih tarihlerini de açıkladı. Böylelikle,” Tercihler ne zaman başlıyor?” “YKS tercihleri ayın kaçında başlayacak, kaç gün sürecek?” soruları da yanıtlarını buldu…

Giriş: 21.07.2024 12:49

tercihler-ne-zaman-basliyor-2024-yks-tercihleri-ayin-kacinda-baslayacak-kac-gun-surecek-2024-universite-tercih-tarihleri-22267-img

KPSS Alan Bilgisi Sınavı'nın son oturumu sona erdi

Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi'nin işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturum sona erdi.

Giriş: 21.07.2024 09:20

kpss-alan-bilgisi-3-oturumu-bugun-yapilacak-22230-img

Erdoğan müjdeyi vermişti! YÖK Başkanı'ndan KKTC'li öğrencilerle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl kutlamasında KKTC'li öğrencilere müjde verdi. YÖK Başkanı Özvar, KKTC uyruklu öğrencilerden katkı payı alınmamasına ilişkin detayları paylaştı.

Giriş: 20.07.2024 15:12

erdogan-mujdeyi-vermisti-yok-baskanindan-kktcli-ogrencilerle-ilgili-aciklama-22138-img

O ilde 6 tarım meslek lisesi açıldı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'nin tarım üssü hâline gelmesine katkıda bulunmak amacıyla 6 ilde toplam yedi tarım meslek lisesi açtı.

Giriş: 20.07.2024 14:06

o-ilde-6-tarim-meslek-lisesi-acildi-22124-img

6 üniversite 291 öğretim üyesi alıyor! 2024 öğretim üyesi alımı başvuru tarihleri ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl?

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi toplamda 291 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Bu üniversiteler, çeşitli bölümler için profesör, doçent ve doktor unvanlarına sahip adaylar arıyor. Başvurular için detaylı bilgi ve tarihler üniversitelerin resmi web sitelerinden takip edilebilir. İşte 6 üniversite 291 öğretim üyesi alımı başvuru tarihleri…

Giriş: 20.07.2024 01:20

6-universite-291-ogretim-uyesi-aliyor-2024-ogretim-uyesi-alimi-basvuru-tarihleri-ne-zaman-kadro-ve-brans-dagilimi-nasil-22045-img

DGS sonuçları sorgulama ekranı: 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Şimdi adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. 2024 DGS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ösym.gov.tr üzerinden açıklanacak. Peki, bu yıl DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, beklenen sonuç duyurusu hakkında detaylar. İşte 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuç tarihi...

Giriş: 20.07.2024 00:57

dgs-sonuclari-sorgulama-ekrani-2024-dikey-gecis-sinavi-dgs-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-22041-img

YKS'DE 150, 160, 170, 180, 200, 220, 250, 280, 300 puanla nereye girebilirim, hangi bölümler gelir?

YKS 2024 sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, tercih kılavuzlarına ve taban puanlara odaklandı. Puanlarına göre 150’den 250’ye kadar olan sonuçlarla hangi üniversite ve bölümlere yerleşebileceklerini araştıran adaylar, üniversitelerin 2-4 yıllık Önlisans ve Lisans bölümleri arasında seçim yapmaya çalışıyor. Sözel, Sayısal ve EA puan türlerine göre hangi bölümlerin mevcut olduğunu öğrenmek isteyen adaylar için taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri detaylı bir şekilde sunulacak. İşte, bu yılki üniversite yerleştirme süreci hakkında merak edilen tüm bilgiler...

Giriş: 19.07.2024 22:51

yksde-150-160-170-180-200-220-250-280-300-puanla-nereye-girebilirim-hangi-bolumler-gelir-22020-img

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024: Lisans-Önlisans 4-2 yıllık Üniversite bölümleri, taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte, binlerce adayın merakla beklediği tercih dönemi başladı. 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS, üniversite adayları için büyük bir öneme sahip. Şimdi, 2024 yılı için üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimler hakkında detaylar adaylar tarafından sorgulanıyor. Adaylar, sonuçlarını değerlendirdikten sonra, başarı sıralamalarına göre uygun üniversite ve programları tercih edecekler. İşte 2024 YKS Lisans-Önlisans 4-2 yıllık Üniversite bölümleri, taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması...

Giriş: 19.07.2024 22:19

yks-universite-taban-puanlari-2024-lisans-onlisans-4-2-yillik-universite-bolumleri-taban-puanlari-kontenjanlari-ve-basari-siralamasi-22013-img

KPSS alan bilgisi sınavları saat kaçta başlıyor? Kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, maliye sınavları kaç dakika?

KPSS alan bilgisi sınavları, 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. 2024 KPSS sınavının ilk ayağı KPSS lisan ve eğitim bilimleri sınavı 14 Temmuz’da gerçekleşmişti. 20 Temmuz Cumartesi günü KPSS alan bilgisi sınavları kapsamında kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, maliye sınavları ÖSYM tarafından uygulanacak. Bu kapsamda KPSS alan bilgisi sınavlarının saat kaçta başladığı ve kaç dakika olduğu da pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Giriş: 19.07.2024 17:45

kpss-alan-bilgisi-sinavlari-saat-kacta-basliyor-kamu-yonetimi-uluslararasi-iliskiler-calisma-ekonomisi-ve-endustri-iliskileri-hukuk-iktisat-maliye-sinavlari-kac-dakika-21974-img

ORTAÖĞRETİM KPSS MESLEKLERİ NELERDİR? Ortaöğretim KPSS puanı ile nereler tercih edilebilir? Lise KPSS puanına göre alım yapan kurumlar

KPSS ortaöğretim sınavı için başvurular 18 Temmuz’da başladı, 30 Temmuz’da ise son bulacak. Lise ve dengi okullardan mezun olan veya 2 yıl içinde lise mezunu olma imkanı bulunan adaylar 15 Eylül’de sınava girerken, sınavdan alınan puanlar adaylara devlet kurumlarında memur olma yolunu açacak. Hem genç vatandaşlar hem de lise mezuniyetinin üzerinden zaman geçenler, KPSS ortaöğretim sınavı ile yeni bir işe sahip olma hayali kuruyor. Peki, KPSS ortaöğretim meslekleri nelerdir? Ortaöğretim KPSS puanı ile nereler tercih edilebilir? İşte, lise KPSS puanına göre alım yapan kurumlar listesi…

Giriş: 19.07.2024 15:29

kpss-ortaogretim-meslekleri-nelerdir-ortaogretim-kpss-puani-ile-nereler-tercih-edilebilir-lise-kpss-puanina-gore-alim-yapan-kurumlar-21926-img

Kraliçelere kumaş tasarlayan ünlü modacımız, bilgilerini gelecek nesillere aktaracak

Türkiye’nin önemli modacılarından Fırat Neziroğlu, bilgi ve deneyimlerini Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde açılan ‘Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nde öğrencilerle paylaşacak. Neziroğlu, sektördeki yenilikleri ve geleneksel Türk kumaşlarının dokumasını öğretmek üzere eğitim verecek.

Giriş: 19.07.2024 13:10

kralicelere-kumas-tasarlayan-unlu-modacimiz-bilgilerini-gelecek-nesillere-aktaracak-21890-img

EGM NEDEN AÇILMIYOR (19 TEMMUZ 2024)? ozelguvenlik.egm.gov.tr ÖGG sorgulama ekranı!

EGM neden açılmıyor (19 Temmuz 2024)? ABD merkezli yazılım şirketi tarafından yapılan güncelleme kaynaklı küresel çapta etkili olan kesintiden Türkiye de etkilendi. Bu kapsamsa uçuşlardan, tv yayınlarına, bankacılık hizmetlerinden alışveriş sitelerine varana kadar çok sayıda platformda aksamalar meydana geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nde de aksama yaşandı. ÖGG sonuçlarını öğrenmek isteyenler ise mağduriyet yaşadı. ozelguvenlik.egm.gov.tr ÖGG sorgulama ekranı!

Giriş: 19.07.2024 12:22

egm-neden-acilmiyor-19-temmuz-2024-ozelguvenlikegmgovtr-ogg-sorgulama-ekrani-21871-img

ORTAÖĞRETİM KPSS’YE KİMLER GİREBİLİR? Lise KPSS ne zaman 2024? KPSS ortaöğretim son başvuru tarihi

Ortaöğretim KPSS sınavı için başvurular 18 Temmuz Perşembe günü başladı. İki yılda bir düzenlenen sınava ortaöğretim seviyesinden mezun olan adaylar katılabiliyor. ÖSYM üzerinden yapılan başvuruların ardından adayların başvuru ücretini yatırması gerekiyor. Lise mezunlarına devlet memuru olma imkanı sunan ortaöğretim KPSS puanı ile adaylar sağlık teknisyeni, itfaiye eri ve zabıta memuru olabiliyor. İşte ortaöğretim KPSS sınavına dair tüm detaylar…

Giriş: 19.07.2024 10:00

ortaogretim-kpssye-kimler-girebilir-lise-kpss-ne-zaman-2024-kpss-ortaogretim-son-basvuru-tarihi--21815-img

AÖF Yaz Okulu sınav tarihi: 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu dersleri ne zaman bitiyor, yaz okulu sınavı ne zaman, hangi gün?

Anadolu Üniversitesi'nin yaz okulu kayıt süreci tamamlandı ve öğrenciler derslerine başladı. AÖF yaz okulu süreci sonunda, öğrenciler sınavlara girecek. 2024 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve kaç oturumdan oluşacak? Öğrenciler, sınav gününü merakla bekliyor. Açıköğretim yaz okulu sınavının başarı notuna etkisi ise yüzde 100 oranında olacak. İşte detaylar...

Giriş: 19.07.2024 02:27

aof-yaz-okulu-sinav-tarihi-2024-anadolu-universitesi-aof-yaz-okulu-dersleri-ne-zaman-bitiyor-yaz-okulu-sinavi-ne-zaman-hangi-gun-21772-img

Üniversite tercih kılavuzu yayınlandı! 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite kontenjanları ile 2024 YKS tercihleri ne zaman başlıyor, bitiyor ve nasıl yapılacak?

2024 YKS tercih kılavuzu ve kontenjanları, ÖSYM'nin duyurusu ile erişime açıldı. YKS sonuçlarının sabah saatlerinde açıklanmasının ardından, tüm gözler YKS tercih kılavuzuna çevrildi. ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu bugün resmi internet sitesinde yayımlayarak, tercihlerin 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Bu kılavuz, adaylara ön bilgilendirme amacı taşımaktadır. Adaylar, aldıkları puan ve sıralama bilgilerini kullanarak, üniversite tercihlerini gerçekleştirecek. Tercih kılavuzunda, 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarının kontenjanları ve taban puanları yer alacak. İşte 2024 YKS tercihleri başlangıç ve bitiş tarihi…

Giriş: 19.07.2024 01:22

universite-tercih-kilavuzu-yayinlandi-2-yillik-ve-4-yillik-universite-kontenjanlari-ile-2024-yks-tercihleri-ne-zaman-basliyor-bitiyor-ve-nasil-yapilacak-21763-img

MEB ücretli öğretmenlik başvuru ekranı e-Devlet: 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvurularının başlayacağını duyurdu. Temmuz ayı ilerlerken adaylar tarafından büyük bir merakla beklenen başvuru tarihleri, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nin internet siteleri üzerinden yapılacak duyurularla açıklanacak. 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim dönemi öncesinde başvuruların e-Devlet üzerinden tamamlanabileceği belirtildi. Ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak adaylar, detaylı bilgiler için e-Devlet ekranı üzerinden kontrol edebilirler. İşte 2024 MEB ücretli öğretmenlik başvuru ekranı e-Devlet…

Giriş: 18.07.2024 23:43

meb-ucretli-ogretmenlik-basvuru-ekrani-e-devlet-2024-2025-ucretli-ogretmenlik-basvurulari-basladi-mi-ne-zaman-ve-nasil-yapilacak-21748-img

KPSS-2024/6 yerleştirme sonuçları açıklandı! 2024 ÖSYM KPSS MEB personel tercih sonuçları sorgulama ekranı

Millî Eğitim Bakanlığı, 2024 yılı KPSS-6 tercih sürecinin ardından sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 3-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen tercihlerin ardından adaylar, KPSS tercih sonuçları için heyecanla bekledikleri bilgilere kavuştular. Yerleştirme sonuçlarına göre binlerce aday, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki çeşitli pozisyonlara atanmaya hak kazandı. İşte 2024 KPSS-2024/6 yerleştirme sonuçları…

Giriş: 18.07.2024 20:51

kpss-20246-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-2024-osym-kpss-meb-personel-tercih-sonuclari-sorgulama-ekrani-21723-img

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ: 2024 BİLSEM öğretmen atama tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı için Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğretmen atama tercih sürecinin başladığını duyurdu. Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan tercihler, sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tarafından merakla bekleniyordu. Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan öğretmenler, görev yaptıkları ildeki boş kontenjanlara göre tercihlerini yapabilecekler. Adaylar, atama süreci ile ilgili detaylı bilgilere MEB'in resmî internet sitesinden ulaşabilecekler. İşte 2024 BİLSEM öğretmen atama tercihleri takvimi…

Giriş: 18.07.2024 20:28

bilsem-ogretmen-atama-tercihleri-2024-bilsem-ogretmen-atama-tercihleri-ne-zaman-ve-nasil-yapilir-21720-img

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI: 2024 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi ile ALES sınav giriş belgesi yayınlandı!

ÖSYM, 2024 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için sınav giriş belgelerini adayların erişimine açtı. Temmuz sonunda gerçekleşecek olan sınav için adaylar, ÖSYM AİS ekranı üzerinden sınav yerlerini ve detayları öğrenebilecekler. ALES sınavına katılacak adaylar, sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecekler. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 150 dakika süre verilecek. İşte 2024 ALES sınav giriş yerleri sorgulama ekranı…

Giriş: 18.07.2024 19:57

ales-sinav-giris-yerleri-sorgulama-ekrani-2024-ales-sinavi-ne-zaman-yapilacak-osym-sinav-takvimi-ile-ales-sinav-giris-belgesi-yayinlandi-21717-img

KPSS-2024/6 TERCİH SONUCU ÖĞRENME EKRANI. KPSS 2024 yerleştim mi?

KPSS-2024/6 tercih sonucu öğrenme ekranı araştırılıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen memur yerleştirme süreci tamamlandı. Böylece MEB bünyesinde istihdam edilmek üzere heyecanla başvuru yapan adayların durumu belli oldu. İşte KPSS 2024 yerleştim mi? sorusunun yanıtı ve detayları öğrenme ekranı.

Giriş: 18.07.2024 16:29

kpss-20246-tercih-sonucu-ogrenme-ekrani-kpss-2024-yerlestim-mi-21666-img

KPSS-2024/6 yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih sonuçları ilan edildi. 3-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/6 Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Giriş: 18.07.2024 16:20

kpss-20246-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-iste-sonuc-sorgulama-ekrani-21661-img

KPSS sınav görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 2024 ÖSYM görevli ücretleri (Salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sorumlusu) ne kadar?

KPSS sınav görevlisi ücretleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KPSS’nin ilk ayağı olan lisans sınavı ve eğitim bilimleri sınavı 14 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşen sınava 1 milyondan fazla aday katılırken, iki oturumda salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sorumlusu gibi farklı alanlarda toplam 270 bin 927 ÖSYM görevlisi yer aldı…

Giriş: 18.07.2024 15:20

kpss-sinav-gorevlisi-ucretleri-ne-zaman-yatacak-2024-osym-gorevli-ucretleri-salon-baskani-gozetmen-yedek-gozetmen-bina-sorumlusu-ne-kadar-21639-img

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2024? KPSS lise başvuruları ne zaman bitiyor?  ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuru ekranı

KPSS ortaöğretim başvuru ücreti, ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Lise ve dengi okul mezunlarının katılabildiği KPSS ortaöğretim sınavı için başvurular 18 Temmuz itibariyle başladı. Adaylar, iki yılda bir düzenlenen sınav için başvurularını ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuru ekranı üzerinden yapabilecek. Başvuruların değerlendirilmesi için KPSS ortaöğretim başvuru ücretinin belirtilen süre içinde yatırılması gerekiyor…

Giriş: 18.07.2024 14:37

kpss-ortaogretim-basvuru-ucreti-ne-kadar-2024-kpss-lise-basvurulari-ne-zaman-bitiyor-osym-kpss-ortaogretim-basvuru-ekrani-21619-img

Yapay zekanın gelişimine karşın öğrenciler etkileşimin önemini biliyor

Yapay zekanın metin tabanlı ve işitsel anlık çeviri yetenekleri son uygulamalarda öne çıktı, dil öğrenme alanındaki gelecek ise tartışmalı. Online İngilizce kurslarının yapay zeka mı yoksa insan öğretmenler tarafından mı daha iyi yerine getirileceği konusu piyasalarda dalgalanmalara sebep oldu. Preply gibi platformlar, öğrenci ve öğretmenlerle yapay zekanın dil öğrenme süreçlerindeki rolünü araştırdı; ancak araştırma, insan etkileşiminin kritik önemini vurgulayarak, öğrencilerin çoğunun bu gerçeği farkında olduğunu gösterdi.

Giriş: 18.07.2024 13:13

egitimde-yapay-zeka-uygulamalari-ile-ogrenme-mi-insan-etkilesimi-mi-21601-img

Üniversite tercihi yapmadan önce bu listeye mutlaka göz atın! İşte en çok kazandıran bölümler

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite tercih telaşı başladı. En çok kazandıran bölümler hangileri? Tercih yapmadan önce bu listeye mutlaka göz atın.

Giriş: 18.07.2024 11:06

universite-tercihi-yapmadan-once-bu-listeye-mutlaka-goz-atin-iste-en-cok-kazandiran-bolumler-21557-img

2024 KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı: İşte başvuru ekranı

Kamuda memur olmak isteyen lise mezunu vatandaşlar için İki yıl ara ile düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavının başvuruları alınmaya başladı. Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ve "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

Giriş: 18.07.2024 10:10

2024-kpss-ortaogretim-basvurulari-basladi-iste-basvuru-ekrani--21532-img

ALES SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM 2024 ALES/2 sınavı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan ALES/2 sınavı için başvurular Haziran ayında alınmıştı. Şimdi ise adaylar, sınav giriş belgelerini bekliyor. Sınav yerleri açıklandı mı ve ALES/2 sınavına kaç gün kaldı? İşte, merak edilen detaylar...

Giriş: 18.07.2024 02:14

ales-sinav-yerleri-sorgulama-ekrani-osym-2024-ales2-sinavi-ne-zaman-hangi-gun-ve-saat-kacta-21478-img

Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri ve içeriği: 2024 Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri ve içeriği: 2024 Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi? 17 Temmuz 2024 tarihinde Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağına yönelik son durum gelişmeleri takip ediliyor. Meclis'te ekonomiye yönelik çalışmalar devam ederken, kamuoyunun gündeminde yer alan Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri ve içeriğine gözler çevrildi. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'na sunuldu. Taslak, öğretmenlere yönelik işlenen suçlarda cezaların yarı oranda arttırılmasını ve öğretmen adaylarına 30 bin ek göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı kadar maaş verilmesini içeriyor. İşte 2024 ğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri ve içeriği…

Giriş: 18.07.2024 01:31

ogretmenlik-meslek-kanunu-maddeleri-ve-icerigi-2024-ogretmenlik-meslek-kanunu-ne-zaman-cikacak-meclisten-gecti-mi-21474-img

LGS 2. tercih ne zaman, hangi tarihte? 2024 Lise ek yerleştirme nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ikinci tercih süreci başlıyor. 2 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınavın ardından 28 Haziran'da açıklanan sonuçlarla birlikte öğrenciler, ilk tercihlerini yapmıştı. Ancak herhangi bir okula yerleşemeyen ya da tercihini değiştirmek isteyen öğrenciler için ek yerleştirme fırsatı sunulacak. LGS 2. tercih tarihleri ise merakla bekleniyor. İşte 2024 Lise ek yerleştirme işlemine ilişkin merak edilenler…

Giriş: 18.07.2024 00:28

lgs-2-tercih-ne-zaman-hangi-tarihte-2024-lise-ek-yerlestirme-nasil-yapilacak-21464-img

KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman? 2024 ÖSYM takvimi ile KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturumları saat kaçta başlayacak?

KPSS oturumları tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl KPSS lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavına 1 milyon 470 bin 487 kişi başvurmuştu ve sınav, 14 Temmuz'da gerçekleştirildi. Şimdi gözler KPSS alan bilgisi 1 ve alan bilgisi 2 sınavlarına çevrildi. Adaylar, mezun oldukları alanlara göre bu sınavlara yoğunlaşmış durumda. İşte 2024 ÖSYM takvimi ile KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturumları tarihi ve saati…

Giriş: 17.07.2024 21:04

kpss-alan-bilgisi-sinavi-ne-zaman-2024-osym-takvimi-ile-kpss-alan-bilgisi-1-2-ve-3-oturumlari-saat-kacta-baslayacak-21440-img

Kredi ile burs arasındaki fark ne? Kimler KYK bursu alabilir, kimler kredi alır?

Kredi ile burs arasındaki farklar, ilk defa KYK başvurusu yapacak adaylar tarafından merak ediliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu, her dönem başında öğrencilerden kredi ve yurt başvurularını alıyor. Yapılan değerlendirmelerin ardından bazı öğrenciler KYK’dan burs alabilirken bazıları ise kredi (Öğrenim kredisi) almaya hak kazanıyor.  Peki, Kredi ile burs arasındaki fark ne? Kimler KYK bursu alabilir, kimler kredi alır? İşte üniversite öğrencilerinin bilmesi gereken ayrıntılar…

Giriş: 17.07.2024 17:42

kredi-ile-burs-arasindaki-fark-ne-kimler-kyk-bursu-alabilir-kimler-kredi-alir-21408-img

ORTALAMA KAÇIN ALTINA DÜŞERSE BURS KYK BURSU KESİLİR? Ortalama 2’nin altına düşerse burs ne zaman kesilir?

Ortalama kaçın altına düşerse KYK bursu kesilir? Hayalindeki işi yapmak için zorlu eşik olan üniversite sınavı ve tercih sürecini geride bırakan öğrenciler KYK tarafından verilen bursa talip oluyor. KYK ise üniversite öğrencilerine burs vermek için bazı kriterler sunuyor. Bunlardan biri de başarı notu… Peki Ortalama 2’nin altına düşerse burs ne zaman kesilir?

Giriş: 17.07.2024 16:34

ortalama-kacin-altina-duserse-burs-kyk-bursu-kesilir-ortalama-2nin-altina-duserse-burs-ne-zaman-kesilir-21376-img